TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 26.5.2020

Rekisterinpitäjä
Haapalainen SuutariJääskö Dance Studios
Y-tunnus 2702345-6
Tallberginkatu 1 C 4krs, 00180 Helsinki

hsds2@aol.com 0504651006

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Veera Hedman
hsds2@aol.com

Rekisterin nimi
Asiakaspalvelujärjestelmä

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat oppilaan nimi, syntymäaika, asiakasnumero ja salasana sekä yhteystiedot, joista pakollisia ovat puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä vapaaehtoisena osoite. Alaikäisiltä oppilailta tallennetaan lisäksi vähintään yhden huoltajan nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja vapaaehtoisena osoite). Lisäksi asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten asiakkaan lippujen tiedot, ostotapahtumien tiedot, lippujen käyttötiedot, ilmoittautumishistoria ja tuntikäynnit. Lisäksi rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö. Muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet sekä lippuihin ja maksuihin liittyvät poikkeustiedot. Yhteydenpitoon ja suoramarkkinointiin liittyvät luvat.

Asiakastietoja säilytetään kirjanpitolakiin perustuen 1+6 vuotta asiakkaan viimeisestä ns. saldotapahtumasta. Jos esimerkiksi viimeinen käynti tunnilla on ollut 15.4.2018, tietoja säilytetään 31.12.2024 asti.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana sähköpostitse, puhelimitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Evästeet
Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies").

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata HSDSja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi HSDS yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Asiakaspalvelujärjestelmän sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavaalle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää rekisterinpitäjän päätoimipisteessä osoitteessa Tallberginkatu 1 c 4krs 00180 helsinki.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (ns. oikeus tulla unohdetuksi). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle ja ne on allekirjoitettava. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Huomioithan, että tietojen poistamisen jälkeen emme pysty enää kirjoittamaan harrastustodistusta.